آفات درختان میوه

پسیل مرکبات ، چطور پسیل مرکبات را شناسایی و کنترل کنیم ؟

پسیل مرکبات ، چطور پسیل مرکبات را  شناسایی و کنترل کنیم ؟ در این مقاله ابتدا به نحوه ردیابی آفت پسیل مرکبات پرداخته و سپس راه های شناسایی آن را مورد بررسی قرار داده و در انتها به شیوه های کنترل و مبارزه با پسیل مرکبات می پردازیم : توجه بیشتر بخوانید...

توسط وحید فیروز، قبل