آفات درختان میوه

شپشک آرد آلود را چگونه کنترل کنیم؟ آیا راههای مبارزه بیولوژیک با شپشک آرد آلود وجود دارد؟

در ﺑﻴﻦ آﻓﺎت ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺷﭙﺸﻚ آرد آﻟﻮد ﻣﺮﻛﺒﺎت Planococcus citri Risso ﻳﻜﻲ از آﻓﺎت ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دﻫﻪ ۱۳۲۰ ﺷﻤﺴﻲ وارد اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ . ﻛﺮﻳﻮﺧﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺷﭙﺸﻚ آرد آﻟﻮد ﻣﺮﻛﺒﺎت در اﻳﺮان ﻧﺎم ﺑﺮده ﻛﺮﻳﻮﺧﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻓﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۲۹۵ اﻟﻲ ۱۲۹۷ بوسیله گیاهان زینتی از اروپا وارد ایران شده است و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ درﺧﺘﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭼﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻓﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

توسط وحید فیروز، قبل
آفات درختان میوه

پسیل مرکبات ، چطور پسیل مرکبات را شناسایی و کنترل کنیم ؟

پسیل مرکبات ، چطور پسیل مرکبات را  شناسایی و کنترل کنیم ؟ در این مقاله ابتدا به نحوه ردیابی آفت پسیل مرکبات پرداخته و سپس راه های شناسایی آن را مورد بررسی قرار داده و در انتها به شیوه های کنترل و مبارزه با پسیل مرکبات می پردازیم : توجه بیشتر بخوانید...

توسط وحید فیروز، قبل
آفات درختان میوه

ریزش گل و میوه در مرکبات به چه دلیل است ؟ چطور آن را کنترل کنیم؟

درختان مرکبات به صورت طبیعی گل دهی بسیار سنگینی دارند و بدیهی است که درخت توانایی تامین مواد غذایی کافی برای تبدیل تمام این گل ها به میوه را ندارد، و هر سال مقدار بسیار زیادی از این گل ها و میوه های تازه تشکیل شده از درخت جدا شده و می ریزند. اگر این ریزش ها به موقع و در حد طبیعی باشد باردهی درخت مطلوب خواهد بود اما گاهی شدت ریزش بیش از حد طبیعی می باشد و این موضوع موجب نگرانی باغدار می شود . در این مقاله سعی شده است که تا اطلاعات اولیه ای در زمینه انواع ریزش های طبیعی و غیرطبیعی و راهکارهای لازم برای کاهش خسارت حاصل از ریزش میوه در اختیار شما قرار گیرد .

توسط وحید فیروز، قبل
آفات درختان میوه

پروانه مینوز مرکبات و راه های کنترل این آفت

پیچیدگی برگ ها و چین خوردگی آن ها که خسارت همچنین به صورت ایجاد دالان در زیر بشره سطوح زیرین و رویی برگ ها و سرشاخه های انتهایی پاییزه در باغات مرکبات می باشد. خسارت شدید آن به صورت ضعف عمومی، خشکیدگی برگها و سرشاخه ها و کاهش محصول را به دنبال خواهد داشت.

توسط وحید فیروز، قبل