آفات درختان میوه

شپشک آرد آلود را چگونه کنترل کنیم؟ آیا راههای مبارزه بیولوژیک با شپشک آرد آلود وجود دارد؟

در ﺑﻴﻦ آﻓﺎت ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺷﭙﺸﻚ آرد آﻟﻮد ﻣﺮﻛﺒﺎت Planococcus citri Risso ﻳﻜﻲ از آﻓﺎت ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دﻫﻪ ۱۳۲۰ ﺷﻤﺴﻲ وارد اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ . ﻛﺮﻳﻮﺧﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺷﭙﺸﻚ آرد آﻟﻮد ﻣﺮﻛﺒﺎت در اﻳﺮان ﻧﺎم ﺑﺮده ﻛﺮﻳﻮﺧﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻓﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۲۹۵ اﻟﻲ ۱۲۹۷ بوسیله گیاهان زینتی از اروپا وارد ایران شده است و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ درﺧﺘﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭼﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻓﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

توسط وحید فیروز، قبل
آفت کش های غیرشیمیایی(ارگانیک)

آیا کنترل پسیل پسته یا همان شیره خشک بدون سموم شیمیایی ممکن است؟

آفت پسیل پسته یا شیره خشک از جمله مهم ترین آفات باغات پسته به شمار می رود که سالانه خسارت بسیار زیادی به باغات پسته در سراسر ایران می زند. سال ها استفاده بی رویه از انواع سموم شیمیایی در باغات و مزارع کشور موجب آلودگی محیط زیست ، تهدید سلامت کشاورزان و مصرف کنندگان ، نابودی دشمنان طبیعی و حشرات مفید و ایجاد مقاومت در آفات شده است و ما هم اکنون شاهد نتایج فاجعه بار بر هم زدن چرخه زیستی به دست خود هستیم . که در نهایت به دلیل به جای گذاشتن باقی مانده ی سموم در این محصول راه را برای صادرات این محصول به خارج از مرزها دشوار کرده است.

توسط وحید فیروز، قبل
آفت کش های غیرشیمیایی(ارگانیک)

لاروکش و کرم کش بیولوژیک BT

لاروکش و کرم کش بیولوژیک BT از بین برنده کرم های برگخوار راسته پروانه ها و شب پره ها از جمله بید کلم، پروانه سفید کلم، کرم کارادرینا، لیسه سیب، بید مرکبات و . . . می باشد. که در زیر به معرفی کامل آن می پردازیم :

توسط وحید فیروز، قبل
آفت کش های غیرشیمیایی(ارگانیک)

آفت پسیل پسته و بهترین روش مقابله با آفت پسیل پسته

آیا صابون حشره کش روغن نارگیل پالیزین بهترین روش مقابله با آفت پسیل پسته است ؟ حسین فرازمند عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: پسیل پسته از مهمترین آفت باغ های پسته است که از اردیبهشت بیشتر بخوانید...

توسط وحید فیروز، قبل