آفت های نخل

عوامل موثر در طغیان زنجره خرما یا شیرو ،چطور زنجره خرما را کنترل کنیم ؟

یکی از آفت های مهم نخل، آفت زنجره یا شیرو می باشد حمله ی این آفت به درختان نخل باعث ترشح فراوان عسلک(شیره) بر روی برگ های نخل می شود به طوری که در میزان خسارت زیاد آفت، از دور که به نخل ها نگاه می کنید کاملا براق و پر از شیره می باشند حتی به راحتی می توانید ریخته شدن شیره از روی برگ هاا را نیز مشاهده کنید. برگ ها به دلیل پوشیده شدن از شیره خارج شده از این حشره و در نتیجه ی هجوم عوامل قارچی و ایجاد پوشش دوده ای روی برگ ها قادر به انجام صحیح عمل فتوسنتز نخواهند بود و یا عمل فتوسنتز را به حداقل می رسانند که در نتیجه آن برگ ها به تدریج زرد و خشک شده و می ریزند .

توسط وحید فیروز، قبل