باغبانی

دانستنی های عمومی در مورد کود آهن های موجود در بازار

دانستنی های عمومی در مورد کود آهن های موجود در بازار دانشمندان سالهاست که بر لزوم مصرف کود آهن (Fe) در داخل گیاه برای ساخت کلروفیل بدون اینکه جزئی از ترکیب آن باشد واقف هستند. ذرات عنصر آهن در داخل کلروپلاست ها قرار گرفته اند و علاوه بر مشارکت در بیشتر بخوانید...

توسط وحید فیروز، قبل
آفت های نخل

عوامل موثر در طغیان زنجره خرما یا شیرو ،چطور زنجره خرما را کنترل کنیم ؟

یکی از آفت های مهم نخل، آفت زنجره یا شیرو می باشد حمله ی این آفت به درختان نخل باعث ترشح فراوان عسلک(شیره) بر روی برگ های نخل می شود به طوری که در میزان خسارت زیاد آفت، از دور که به نخل ها نگاه می کنید کاملا براق و پر از شیره می باشند حتی به راحتی می توانید ریخته شدن شیره از روی برگ هاا را نیز مشاهده کنید. برگ ها به دلیل پوشیده شدن از شیره خارج شده از این حشره و در نتیجه ی هجوم عوامل قارچی و ایجاد پوشش دوده ای روی برگ ها قادر به انجام صحیح عمل فتوسنتز نخواهند بود و یا عمل فتوسنتز را به حداقل می رسانند که در نتیجه آن برگ ها به تدریج زرد و خشک شده و می ریزند .

توسط وحید فیروز، قبل
خبر های داغ کشاورزی

برگشت صدها تن هندوانه از کشور عمان به واسطه ی باقیمانده بالای فلزات سنگین و سمی، ناشی از کاربرد بی رویه مواد پرخطر شیمیایی

برگشت صدها تن هندوانه از کشور عمان به واسطه ی باقیمانده بالای فلزات سنگین و سمی، ناشی از کاربرد بی رویه مواد پرخطر شیمیایی بنا به گزارش خبرگزاری ها ۳۰۰ تُن هندوانه و خربزه صادراتی ایران از بندر سلطان قابوس عمان برگشت خورده. عمان این محموله‌ها را به سبب «بالا بیشتر بخوانید...

توسط وحید فیروز، قبل
آفات درختان میوه

شپشک آرد آلود را چگونه کنترل کنیم؟ آیا راههای مبارزه بیولوژیک با شپشک آرد آلود وجود دارد؟

در ﺑﻴﻦ آﻓﺎت ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺷﭙﺸﻚ آرد آﻟﻮد ﻣﺮﻛﺒﺎت Planococcus citri Risso ﻳﻜﻲ از آﻓﺎت ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دﻫﻪ ۱۳۲۰ ﺷﻤﺴﻲ وارد اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ . ﻛﺮﻳﻮﺧﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺷﭙﺸﻚ آرد آﻟﻮد ﻣﺮﻛﺒﺎت در اﻳﺮان ﻧﺎم ﺑﺮده ﻛﺮﻳﻮﺧﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻓﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۲۹۵ اﻟﻲ ۱۲۹۷ بوسیله گیاهان زینتی از اروپا وارد ایران شده است و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ درﺧﺘﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭼﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻓﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

توسط وحید فیروز، قبل
آفات درختان میوه

پسیل مرکبات ، چطور پسیل مرکبات را شناسایی و کنترل کنیم ؟

پسیل مرکبات ، چطور پسیل مرکبات را  شناسایی و کنترل کنیم ؟ در این مقاله ابتدا به نحوه ردیابی آفت پسیل مرکبات پرداخته و سپس راه های شناسایی آن را مورد بررسی قرار داده و در انتها به شیوه های کنترل و مبارزه با پسیل مرکبات می پردازیم : توجه بیشتر بخوانید...

توسط وحید فیروز، قبل
زراعت

مگس خربزه را بشناسیم و راه های مبارزه با آن را بدانیم

گیاهان همچون خربزه،طالبی، خیار، هندوانه و کدو و . . . از محصولات مهم جالیزی می باشد که در مناطق مختلف ایران کاشت می شود . تعدادی از آفات در کاهش تولید و کیفیت این محصولات تاثیر بسیار زیادی دارند که از مهم ترین آنها می توان مگس خربزه را نام برد . جالیزکاران هر ساله برای مهار کردن این آفت از سمومو شیمیایی بسیار زیادی استفاده می کنند که هر سال ، مزارع جالیز هدف سم پاشی های بی رویه ای قرار گرفته که به موارد زیر دامن می زند :

توسط وحید فیروز، قبل