مزرعه ارگانیک :

از آنجا که امروزه مرگ افراد بر اثر سرطان و بیماریهای مزمن رو به فزونی است و آگاهی کشاورزان از نحوه ی تولید محصولات سالم بسیار پایین است و در این خصوص مطالب بسیار کمی وجود دارد بر آن شدیم که قدمی را هر چند کوچک برداشته و با استفاده از سایت مزرعه ارگانیک به ترویج و نحوه ی تولید محصولات سالم بدون استفاده از سموم شیمیایی بپردازیم و تا انجا که امکان دارد مصرف سموم شیمیایی را برای مبارزه با آفات کم و کمتر کرده و بحرانی را که در خصوص استفاده ی بیش از حد سموم شیمیایی در کشور به وجود آمده تا حدودی تقلیل بخشیم .

از شما همراهان گرامی خواهشمند است که با مطالعه و به کارگیری توصیه های ما ، راه را برای داشتن محصولاتی عاری از سموم شیمیایی در کشور عزیزمان ایران هموار تر کنید .